Welkom bij het paddenstoelenmeetnet

De paddenstoelenmeetnetten zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een landelijk samenwerkingsverband tussen de overheid en een aantal particuliere gegevensbeheren organisaties (NGO’s), waarin de aantalsontwikkelingen van allerlei organismen worden gevolgd. Algemene informatie over het NEM, de gemonitorde soorten en de betrokken PGO’s vind u op de NEM-website.
De paddenstoelenmeetnetten worden georganiseerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Paddenstoelenstichting in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in opdracht van het Ministerie van Economische zaken.
Voor paddenstoelen zijn er vier meetnetten, nl. het meetnet bossen, het meetnet zeereep, het meetnet moerassen en venen en het meetnet jeneverbesstruwelen. In deze meetnetten ligt het accent op het monitoren van de typische soorten van de Habitatrichtlijn en de begeleidende soorten.
De eerste drie meetnetten worden uitgevoerd door vrijwilligers, ook u kunt hieraan deelnemen, zie bij het betreffende meetnet. Het meetnet jeneverbesstruwelen wordt gemonitord door de leden van het projectteam.

Vliegenzwam
Vliegenzwam (Amanita muscaria var. muscaria), een begeleidende soort in het Bosmeetnet. Foto: Gerben Winkel.